پنج‌شنبه 9 تير 1401

 

دکتر ولی محمد درینی

معاونت پشتیبانی و اجرایی

دکتر محمد باقر حبی

سرپرست معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

   

دکتر فریبرز درتاج

معاون پژوهشی

دکتر امین رفیعی پور

سرپرست معاونت آموزشی