پنج‌شنبه 9 تير 1401

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی

 

  • داشتن حداقل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (زمان فارغ التحصیلی حداقل 9 ماه قبل از مصاحبه)
  • گذراندن دوره های عملی مورد پذیرش کمیسیون در ارتباط با فعالیت های بالینی زیر نظر روان شناس بالینی
  • آشنایی نظری و عملی، حداقل با دو رویکرد درمانی
  • آشنایی نظری و عملی با آزمون های روانی و شناختی مرتبط با روان شناسی بالینی
  • توانایی ارائه دانش و مهارت های بالینی در جریان مصاحبه
  • نداشتن مشکلات روانی جدی (با تشخیص اعضای کمیسیون)
  • توانایی تشخیص علائم و اختلالات روانی

 

 

تبصره 1- برای دارندگان کارشناسی ارشد که در زمان مصاحبه دانشجوی دکتری باشند بعد از گذراندن امتحان جامع گواهی کار صادر می شود و برای دانشجویان قبل از امتحان جامع هیچگونه گواهی صادر نخواهد شد