پنج‌شنبه 9 تير 1401

قلمرو تخصصی و حرفه ای روان سنجی

 

داوطلبان دریافت پروانه روان سنجی باید از دانش و مهارت های زیر برخوردار باشند:

 

 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر انواع آزمون های هوش، استعداد، شخصیت و دیگر آزمون های روان شناختی از نوع آزمون های عینی (آزمون هایی که قبلا اعلام شده است).
 • آشنایی و داشتن مهارت در اصول و فنون مرتبط با ساختن و مطالعه ویژگی های روان سنجی (روایی و اعتبار)، تنظیم جداول نرم یا هنجار با توجه به فرهنگ ایران
 • شناخت آزمون های روا و معتبر که در جامعه و فرهنگ ایرانی توسط موسسات مورد تایید سازمان نظام روان-شناسی و مشاوره هنجاریابی شده است.
 • رعایت اصول اخلاقی مرتبط با فعالیت های روان شناسی و مشاوره و روان سنجی
 • رعایت تعرفه اجرا و تفسیر آزمون که توسط سازمان اعلام می شود.
 • اجتناب از اجرای نابجا و غیرضروری آزمون در مورد مراجعان
 • آشنایی کلی با انواع آزمون های فرافکنی

 

شرح وظایف دارندگان پروانه اشتغال از کمیسیون روان سنجی

 

الف- ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی انواع آزمون های عینی در حوزه های زیر:

 • آزمون پیشرفت تحصیلی مرتبط با هدف های آموزشی دروس پایه های مختلف تحصیلی (ابتدایی، متوسطه)
 • ساخت و انطباق آزمون ها هوش و توانایی های ذهنی برای کودکان سنین مختلف در سطح ملی و منطقه ای
 • انواع آزمون های استعداد برای سنین مختلف
 • انواع آزمون های شخصیتی
 • انواع آزمون های سنجش رغبت و علایق تحصیلی و شغلی
 • انواع پرسشنامه های روان شناختی مانند رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت زناشویی و ....
 • انواع آزمون های تشخیصی و بالینی مانند آزمون های تشخیص اضطراب، افسردگی، وسواس فکری عملی (OCD) و ..
 • انواع آزمون های کنش های اجرایی مانند استروپ، بندرگشتالت، ویسکانسین و ...

 

ب- اجرا، نمره گذاری و تفسیر انواع آزمون های عینی در حوزه های مختلف:

 • رعایت دستورالعمل اجرایی آزمون های مختلف ذکر شده در بند الف در فرایند اجرا
 • توانایی تفسیر، تشخیص اولیه و گزارش نویسی نتایج آزمون های ذکر شده در بند الف با توجه به منبع ارجاع

 

پ- اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های فرافکنی مانند رورشاخ، TAT، CAT، ساکس و راتر، نقاشی های کودکان به شرطی که کارگاه هاو دوره های آموزشی مورد تایید کمیسیون مربوط و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را گذرانده باشد.

 

ت- انجام پژوهش در ارتباط با مسایل روان سنجی و کاربرد آزمون های روان شناختی در حوزه های مختلف روان شناسی

 

ث- رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای در انجام کلیه فعالیت ها و وظایف مذکور در بالا

ج- اجتناب از هرگونه فعالیت ها و مداخله های درمانی و دیگر فعالیت های نامرتبط با رشته تخصصی و وظایف فوق الذکر

 

انواع تست ها و پرسشنامه های عینی روان شناختی:

 

الف- تست های شناختی

 • WPPSI, WISC- WAIS
 • تست های جدید استنفورد ـ بینه
 • تست حافظه وکسلر
 • انواع مقیاس های هوشی کتل
 • مقیاس رفتار انطباقی واینلند
 • تست OTIS LENNON
 • تست بندر گشتالت
 • تست روانی ـ زبانی ایلینویز ITPA
 • تست اسلوسن SLOSSON
 • Key - Math Diagnostic Test
 • تست DAT

 

ب- تست های شخصیت

 • سنخ نمای Myers - Briggs
 • MMPI- A , MMPI
 • CPI
 • 16PF
 • MCMI
 • پرسشنامه شخصیتی آیزنگ
 • پرسشنامه شخصیتی آیزنگ نوجوانان
 • NEO

 

ت- سایر تست ها

 • افسردگی بک
 • اضطراب بک
 • ناامیدی بک
 • اندیشه پروازهای خودکشی بک
 • هوش هیجانی بار ـ آن
 • هوش هیجانی شیفر
 • آزمون شادکامی آکسفورد
 • آزمون اضطراب کتل

 

پ- تست های علایق شغلی و تحصیلی

 • تست استرانگ ـ کیمبل
 • رغبت سنج شغلی کودر
 • رغبت های شغلی و تحصیلی جان هالند

 

انواع آزمون¬های فرافکنی:

 • آزمون اندریافت موضوع T.A.T
 • آزمون اندریافت کودکان C.A.T
 • آزمون رورشاخ
 • آزمون بندرگشتالت (تفسیرآزمون بر اساس شاخص¬های عاطفی)
 • آزمون ترسیم آدمک (DAP) Draw A Person – مک اور
 • آزمون ترسیم خانواده
 • آزمون¬های نیمه فرافکن (ساکس و لوی ـ راتر)
 • آزمون خانه ـ درخت ـ شخص
 • آزمون دست

دانش آموخته ارشد روان سنجی باید در زمینه روش های آماری، نظریه کلاسیک آزمون (CTT) و نظریه پاسخ سوال (IRT) دانش لازم را کسب کند و توانایی کاربرد آن را در ساخت و هنجاریابی آزمون دارا باشد.

 

الف- روش آماری

 • شاخص های گرایش به مرکز
 • شاخص های پراکندگی
 • توزیع طبیعی
 • همبستگی
 • رگرسیون ساده و چندگانه
 • تحلیل عاملی

 

ب- نظریه کلاسیک آزمون

 • مفروض های نظریه کلاسیک
 • پایایی
 • روش های برآورد پایایی
 • خطای معیار اندازه گیری
 • روایی
 • انواع روایی
 • خطای معیار برآورد
 • ساخت آزمون
 • شاخص های دشواری و قدرت تشخیص سوال
 • انتخاب سوال با استفاده از پایایی و روایی سوال
 • تبدیل نمره های آزمون
 • نمره های معیار و معیار شده
 • هم ترازسازی
 • نظریه تعمیم پذیری

 

ج- نظریه پاسخ سوال IRT

 • مفروضه های IRT
 • منحنی ویژگی سوال ICC
 • مدل های IRT
 • برآورد پارامترهای سوال
 • برآورد پارامتر توانایی
 • تابع آگاهی
 • کنش افتراقی سوال DIF
 • سنجش انطباقی رایانه ای CAT