پنج‌شنبه 9 تير 1401

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی

 

صلاحیت ها و شایستگی های مشاور تحصیلی عبارتند از دانش، توانایی ها، مهارتها و نگرش هایی است که تضمین کننده این است که مشاوران تحصیلی آمادگی این را دارند که به هدف ها و خواسته های جدی و دقیق حرفه تحقق بخشیده و نیازهای دانش آموزان از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه و دانشجویان درزمینه های مرتبط با پیشرفت تحصیلی، برنامه ریزی شغلی و رشد و تحول شخصی و اجتماعی را برآورده سازند.

فهرست صلاحیتهای مورد ارزیابی عبارتند از:

 

  • توانایی برقراری ارتباط شامل مهارت برقراری ارتباط، بیان و مهارتهای ابراز کلامی، برقراری تماس چشمی، مهارتهای گوش دادن، توجه و حضور و آراستگی ظاهر.
  • دانش تخصص شامل توانایی پاسخگویی به سوالات درحوزه های نظریه های مشاوره وروان درمانی، اصول و روشهای مشاوره تحصیلی و شغلی، الگوها و روشهای خدمات مشورتی درامور تحصیلی، روشها و وفنون مشاوره(فردی ، گروهی و خانوادگی)، سنجش و ارزیابی در مشاوره تحصیلی، روان شناسی رشد، آسیب شناسی و اختلالات رفتاری، شناخت ساختار و سازمان نظام آموزشی دردوره های مختلف تحصیلی و روان شناسی یادگیری
  • توانایی تشخیص، صورت بندی و حل مشکلات دانش آموزان، دانشجویان و مراجعان درزمینه های الف. رشد تحصیلی شامل مهارت درارزیابی استعدادها، رغبتها، مهارت درحل مشکلات انتخاب رشته، طرحریزی تحصیلی و مهارت در حل سایر مشکلات این حوزه . ب. رشد شغلی شامل مهارت در انتخاب و تصمیم گیری شغلی، مهارت در برنامه ریزی شغلی و مهارت در حل سایر مشکلات شغلی این حوزه ج. رشد شخصی و اجتماعی شامل حل مشکلات رفتاری ، هیجانی و اجتماعی مرتبط با این حوزه
  • نگرش متقاضی به انجام فعالیت در حوزه مشاوره تحصیلی شامل نگرش مثبت به قابلیتهای دانش آموزان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی، نگرشهای رشدی، تحولی و نگرشهای پیشگیرانه و مشارکتی
  • سوابق شغلی، آموزشی و شرکت دردوره های بازآموزی مرتبط با حوزه مشاوره تحصیلی