چهار‌شنبه 8 تير 1401

قلمرو تخصصی و حرفه ای روان شناسی تربیتی

 

تعریف رسمی روان شناسی تربیتی

 • نظام علمی ـ کاربردی، پژوهشی ـ خدماتی با هدف توسعه دانش و مهارت های تخصصی در زمینه های تربیتی.

 

تبصره 1: روان شناسی تربیتی از حیث تخصصی و حرفه ای شامل قلمروهای زیر می شود:

 • یادگیری (نظریه ها، مفاهیم کلی، راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی، اختلالهای یادگیری و روشهای مداخله ای برای رفع آنها)
 • شناخت و فرا شناخت (مبانی نظری شناخت و فراشناخت ، راهبردها)
 • هوش، استعداد و خلّاقیت (مبانی نظری هوش، تفکّر، استعداد و خلّاقیّت : تشخیص و پرورش آنها)
 • رشد و تحول
 • آموزش و پرورش (مکاتب و نظریه ها، طراحی و روش ها)
 • تغییر و اصلاح رفتار (مکاتب و نظریه ها، اختلال های رفتاری، آموزش مهارت های زندگی، فرزندپروری)
 • ) نگرش و انگیزش (راهبردهای تغییر نگرش ها و روش های ایجاد انگیزش)
 • اندازه گیری و ارزشیابی
 • آموزش والدین و مربیان (آموزش خانواده و تربیت معلم)

 

هدف کمیسیون

 • ارتقای جایگاه روان شناسی تربیتی در سراسر کشور

 

وظایف کمیسیون

 • احراز صلاحیت حرفه ای روان شناسان تربیتی برای اخذ پروانه
 • دارای مدرک تحصیلی معتبر از یکی از موسسات آموزشی
 • دارای شایستگی و توانایی خدمت رسانی حرفه ای
 • دارای تجربه کارورزی
 • موفقیت در مصاحبه کمیسیون تخصصی روان شناسی تربیتی
 • بررسی وضعیت موجود رشته و پیشنهاد وضعیت مطلوب
 • ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت رشته در برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله
 • پیشنهاد و پایش آموزش های تخصصی مورد نیاز برای صلاحیت حرفه ای
 • پیشنهاد برگزاری کنگره ها و نشست های علمی
 • پیشنهاد و پایش انتشار کتب و مجلات تخصصی مرتبط
 • پیشنهاد و پایش تولیدات رسانه ای
 • پیشنهاد برنامه های آموزشی جامع نگر در حوزه تخصصی مرتبط به منظور ارتقاء و پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی
 • نظارت و ارزشیابی فعالیت های حرفه ای روان شناسان تربیتی
 • پیشنهاد تمهیدات لازم به منظور اطمینان از به کارگیری اصول اخلاقی و حرفه ای توسط روان شناسان تربیتی
 • تدوین راهکارهایی برای دفاع و حمایت از حقوق روان شناسان تربیتی
 • تدوین راهکارهایی برای دفاع و حمایت از حقوق مراجعان
 • مشارکت با معاونت و دفاتر مرتبط سازمان برای ارتقای بهزیستی روان شناسان تربیتی
 • ارائه پیشنهادهایی در جهت تکریم و ارتقای منزلت اجتماعی روان شناسان تربیتی
 • ارائه پیشنهاد پژوهش های بنیادی و کاربردی به معاونت
 • نقد و ارزشیابی مسایل مرتبط با حوزه عمل کمیسیون در جامعه، نهادها و ارگانها
 • ارتباط با مراکز علمی دانشگاهی، انجمن های علمی، صنفی و مجلات تخصصی مرتبط با روان شناسی تربیتی
 • تدوین سیاست های آموزشی و مهارت افزایی حرفه ای برای روان شناسان تربیتی
 • تدوین سیاست های پژوهشی و تحقیقاتی و نحوه توزیع روان شناسان تربیتی در کشور