پنج‌شنبه 9 تير 1401

اعضاي شوراي استان اصفهان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر سالار فرامرزی رييس
2 دکتر امرالله ابراهیمی نايب‌ رييس
3 حمید نصیری ده سرخی دبير
4 دکتر احمد عابدی خزانه دار
5 دکتر محسن لعلی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: اصفهان،دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و عتوم تربیتی ،دفتر مدیر گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز های خاص


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 03137935439

 

شماره حساب شورای استان: 0103224733005